Privacy Policy

Bij Toekomstlabo hechten we veel belang aan uw privacy en aan het beschermen van uw persoonsgegevens. We proberen de hoeveelheid gegevens tot een minimum te beperken en er voor te zorgen dat u uw rechten kan uitoefenen. We gebruiken onze gegevens vooral voor klanten- en leverancierbeheer en beperkte marketing.

Als Toekomstlabo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Robbe Van Petegem - BE0694.987.083
Voskenslaan 448
9000 Gent
[email protected]
+32 472 59 14 59

Deze privacyverklaring is van toepassing op de digitale marketing van Toekomstlabo, meer bepaalde de website en nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? Uw persoonsgegevens worden door Toekomstlabo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden op basis van de aangegeven juridische grondslag :

  • Analyse bezoek en gebruik website (Onderlinge toestemming)
  • Uitsturen nieuwsbrief (onderlinge toestemming)
  • Verbetering van nieuwsbrief (onderlinge toestemming)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Elektronische identificatiegegevens
  • Elektronische lokalisatiegegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij delen deze gegevens nooit met een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben en die ons de beveiliging van uw gegevens niet kan garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregels.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud,
  • De analyse van het gebruik van website en nieuwsbrief

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Toekomstlabo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Dit is maximaal 5 jaar voor het bezoek van de website en maximaal 2 jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres en e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In geval van uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
[email protected]

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Toekomstlabo kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van structurele wijziging zullen we een aankondiging plaatsen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op vrijdag 9 november 2018.